Handelsbetingelser

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem avecdo ApS, CVR-nummer 38131362, Livøvej 25 B, 8800 Viborg (herefter “avecdo”) og kunden (herefter “Kunden”).


1.2 Tilknyttede revisionsfirmaer, servicebureauer og lignende – inden for v2.avecdo.com / app.avecdo.com kan også acceptere disse vilkår på vegne af kunden (dog ikke ved konto oprettelse – da kunden selv skal oprette kontoen og godkende disse vilkår.), hvorved det garanteres, at den nødvendige fuldmagt eksisterer, og at kunden tidligere er blevet behørigt informeret om vilkårene.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.


2.2 Første betalings periode løber fra bestillings datoen til udgangen af perioden. Herefter faktureres månedligt eller årligt forud, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt hos avecdo eller 3-parts systemer.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende softwaren avecdo og valgte tillægsmoduler (herefter under et “Tilføjelsen”), der stilles til rådighed online som Software as a Service. Kunden erhverver ikke Tilføjelsen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Tilføjelsen undtagen som software as a service.


3.2 I selve Applikationen, på avecdos hjemmeside, eller hos 3-parts systemet findes en oversigt over abonnementstyper.


3.3 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens login detaljer.


3.4 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.


3.5 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade avecdos navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af avecdo.


4.2 De til enhver tid gældende priser kan findes på avecdos hjemmeside el. hos 3-parts systemet og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er inkl. moms.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet og foretage nedgradering af abonnementet til udgangen af en betalingsperiode (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).


5.2 avecdo kan opsige abonnementet med øjeblikkelig varsel til udløbet af en betalingsperiode, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.


5.3 Tilbagebetaling af abonnementer kan kun ske ved anmodning indenfor 72 timer efter køb af en service, og kræver at servicen ikke er taget i brug (datafeedet er hentet af en modtager). Vi opfordrer til at folk bruger en opstarts periode på månedsbasis abonnement og efterfølgende opgraderer til årlig betaling.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data der er fundet i Applikationen. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal avecdo, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 14 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.


6.2 avecdo forbeholder sig ret til at slette Kundens data 5 år efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og avecdo har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.


6.3 avecdo er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.

6.4 avecdo kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter avecdos vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 avecdo tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for avecdos kontrol. Herved forstås bl.a. systemopdateringer, strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og avecdo fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber avecdo i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8. ÆNDRINGER

8.1 avecdo er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. avecdo er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen, Tilføjelsen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Avecdo ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Avecdo ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give avecdo meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af avecdos immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.


9.2 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden avecdo, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at avecdo forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 avecdo har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.


10.2 Kunden accepterer, at avecdo er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. AVECDOS ANSVAR

11.1 avecdo er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder beregnings-formularer, salgskanaler. avecdo kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan avecdo ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at Kunden har lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.


11.2 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er avecdos samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde max DKK 3.000. Kunden påtager sig at friholde avecdo for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.


11.3 Kunden accepterer at skadesløsholde avecdo mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 avecdo behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og brugeroplevelse og således ikke til egne, uvedkommende formål.


12.2 avecdo har tavshedspligt om alle informationer, avecdo måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, kritisk for at få Kunden på servicen, eller hvor avecdo har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor avecdo er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.


12.3 avecdo har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.


12.4 avecdo giver på Kundens anmodning – og mod betaling af avecdos til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

13. VILKÅRSÆNDRINGER

13.1 avecdo er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på avecdos hjemmeside. avecdo tilsigter at give varsel med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER


14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Viborg.

15. GYLDIGHED

15.1 Disse vilkår er gyldige fra 13-09-2022 og erstatter tidligere vilkår.